Tình hình thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp và khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải quý III/2018

A. Dự án cấp mới

Quý III năm 2018, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư tương đương với 150,062 triệu USD.

B. Các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quý III năm 2018, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có 17 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư tương đương 6,5 triệu USD.

C. Số liệu quý III/2018 và số liệu lũy kế

Như vậy, quý III năm 2018, tổng vốn FDI thu hút vào các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ –  Hải đạt 156,562 triệu USD.

Tính lũy kế đến ngày 30/9/2018, trong các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải tại thành phố Hải Phòng có 287 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 12,536 tỷ USD; 135 dự án có vốn đầu tư trong nước (DDI) còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 99.141 tỷ VNĐ.

Thực hiện: TL – Trung tâm Thông tin, Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp và Môi trường.