Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thành lập Tổ rà soát về công tác Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ

Ngày 24/9/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Tổ rà soát về công tác Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Quyết định điều động,…