Văn bản quy phạm pháp luật

STTTrích yếu
1

Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg – Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2023

2

Quyết định số 2211/QĐ-BCT – Quyết định về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

3

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ – Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

4

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra

5

Luật số 11/2022/QH15 – Luật thanh tra

6

Công văn số 22/2008/QH12 – (2023) Luật Công chức năm 2008

7

Công văn số 58/2010/QH12 – (2023) Luật Viên chức năm 2010

8

Công văn số 52/2019/QH14 – (2023) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

9

Luật số 68/2020/QH14 – Luật cư trú

10

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường