Luật số 11/2022/QH15 – Luật thanh tra

Ngày 14/11/2022, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật số 11/2022/QH15 -Luật thanh tra. Xem chi tiết văn bản tại đây.