Văn bản - Tài liệu chuyển đổi số

STTTrích yếu
1

Kế hoạch số 271/KH-UBND – Triển khai ngày chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023

2

Kế hoạch số 254/KH-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

3

Văn bản 2422/VP-KSTTHC – Phối hợp với doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số

4

Kế hoạch số 169/KH-UBND Hành động triển khai mô hình chuyển đổi số điển hình năm 2023

5

Công văn số 2507/BQL-VP về Tham gia giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2023

6

Kế hoạch số 1360/KH-BQL – Kế hoạch chuyển đối số Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng năm 2023

7

Kế hoạch 788/KH-BQL – Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số năm 2023

8

Kế hoạch số 54/KH-UBND Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2023

9

Quyết định số 09/QĐ-TCTCĐS Phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác về chuyển đổi số thành phố 

10

Kế hoạch 40/KH-UBND – Kế hoạch hành động thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố về “đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị- xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- thực hiện chuyển đổi số”