Lĩnh vực Lao động

STTTrích yếu
1

Báo cáo xây dựng phương án, tình huống giải quyết, xử lý việc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp

2

Nội dung thủ tục hành chính Lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

3

Thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý lao động thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

4

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩmquyền của Ban quản lý Khu kinh tế Haỉ Phòng

5

Báo cáo giải tình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

6

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

7

Đăng ký nội quy lao động

8

Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

9

Cấp Giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

10

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động