Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩmquyền của Ban quản lý Khu kinh tế Haỉ Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 13/07/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.