Thông tin công khai

STTTrích yếu
1

Kế hoạch số 21/TT&VQH – Kế hoạch về việc xin ý kiến cộng đồng dân cư tham gia ý kiến vào Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (Giai đoạn 2, huyện An Dương)

2

Công văn số 5550/TB-BQL – Khắc phục tồn tại trong công tác CCHC năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

3

Công văn số 5559/BQL-QHXD – Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

4

Công văn số 5387/VP- BQL – về việc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

5

Công văn số 5502/BQL-QHXD – Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

6

Công văn số 5340/TB-BQL – Thông báo Thực hiện rà soát khắc phục tồn tại hạn chế chỉ số CCHC năm 2022; rà soát triển khai công tác chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023

7

Công văn số 5034/TTr- BQL – về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có thư khen động viên vì thành tích hoàn thành vượt mức 4 tháng nhiệm vụ được giao so với kế hoạch năm 2023 về thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố

8

Công văn số 5030/TTr- BQL – về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có Thư khen động viên do hoàn thành vượt mức thu hút đầu tư trước 4 tháng so với kế hoạch năm 2023

9

Công văn số 5277/TTr-BQL – về việc đề nghị khen thưởng nhân dịp Tổng kết 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài

10

Công văn số 4941/QĐ-BQL – về việc khen thưởng nhân dịp tổng kết 35 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam