Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

STTTrích yếu
1

Thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

2

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnhvực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

3

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

4

Thủ tục thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do UBND thành phố ủy quyền cho Ban Quản lý)

5

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Ban Quản lý xác nhận đăng ký)

6

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (đối tượng do UBND cấp huyện ủy quyền cho Ban Quản lý xác nhận đăng ký)

7

Thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng