Giấy phép Số/KH: 2893/GPMT-BQL (số đến: 833)– Giấy phép môi trường “Dự án nhà máy nhựa kỹ thuật Vân Long”

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường “Dự án nhà máy nhựa kỹ thuật Vân Long”