khu kinh tế đình vũ - cát hải

0 HA
Tổng diện tích
0 Ng
Dân số đến năm 2023
1 HA
Khu vực Phi thuế quan
0 HA
Khu vực thuế quan
1 HA
Hệ thống cảng
Quyết định phê duyệt 1438/QĐ-TTg
>
Quyết định thành lập
>
Bản đồ vị trí KCN/KKT
>

Ưu đãi trong khu kinh tế


Thuế Xuất nhập khẩu

Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Căn cứ thé Nghị định số 134/2016/NĐ-CP):

  • Hàng hoá từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài
  • Hoàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quàn và chỉ sử dụng trong khu
  • Hàng hoà đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác
  • Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu cho nước ngoài để gia công cho Việt Nam rồi tái nhập khẩu theo hợp đồng gia công

Tiền thuê đất và mặt nước

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê (Căn cứ theo Nghị định số 46/2014/ND-CP):

  • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
  • Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp.
  • Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản:

  •  11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
  • 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

(Căn cứ theo nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

Các dự án tiêu biểu