Lĩnh vực Xây dựng

STTTrích yếu
1

Cấp giấy phép xây dựng

2

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

3

Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

4

Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

5

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

6

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

7

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Xây dựng của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

8

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quảnlý Khu kinh tế Hải Phòng

9

Thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng