Lĩnh vực Xây dựng

STTTrích yếu
1

Nội dung thủ tục hành chính Lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

2

Cấp giấy phép xây dựng

3

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

4

Thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật/Báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

5

Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

6

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

7

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

8

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Xây dựng của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

9

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quảnlý Khu kinh tế Hải Phòng

10

Thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng