Lĩnh vực Đầu tư

STTTrích yếu
1

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

2

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

3

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

4

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

5

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

6

Quyết định giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

7

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

8

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

9

Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

10

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư