Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

a)  Trình tự thực hiện (Điều 49 Luật Đầu tư 2014)

–       Bước 1:

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng – Số 24 Cù Chính Lan – Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng.

Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Trong trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

–       Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ/Biên nhận hồ sơ cho nhà đầu tư theo quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

–       Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

     Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành, Ban Quản lý có văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành (nêu rõ lý do);

     Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành, Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

 Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ/Biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

b) Cách thức thực hiện: (Khoản 3, Điều 49, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014) Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng).

c) Thành phần hồ sơ (Khoản 4, Điều 49, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014):

– Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành (theo mẫu);

– Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

– Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

– Bản sao hợp đồng BCC.

Ghi chú: Bản sao hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP: bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc.

đ) Thời hạn giải quyết(Khoản 5, Điều 49, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014): Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (cắt giảm 30% thời gian so với thời gian quy định 15 ngày).

e) Cơ quan thực hiện(Khoản 1, Điều 3; Khoản 1, Điều 38; khoản 3, 5 Điều 49 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014) Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Khoản 1, Điều 49, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014) Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân và tổ chức)

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành theo Mẫu II.6 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT hoặc Văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

i)    Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành theo Mẫu I.5 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục(Khoản 1, Điều 49, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014)

– Có hồ sơ hợp lệ;

– Nhà đầu tư nước ngoài là một bên trong hợp đồng BCC.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/12/2015;

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/01/2016;

– Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.