Liên kết thực hiện thủ tục hành chính công liên quan lĩnh vực đầu tư

Một số thủ tục hành chính xử lý bởi cơ quan khác, có trong liên kết sau:

https://haiphong.ddci.org.vn/

 

https://haiphong.gov.vn/ket-noi-thu-tuc-giay-phep-kinh-doanh-co-dieu-kien