Giấy phép Số/KH: 1740/GPMT-BQL Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Primzen Electronics

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Primzen Electronics