Báo cáo giải tình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”; chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Lao động thực hiện TTHC, trình Lãnh đạo Ban duyệt, ra văn bản thông báo chấp thuận

+ Bước 4: Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 Cách thức thực hiện:

          Trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

          01 bộ hồ sơ gồm:

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (theo mẫu)

 Thời hạn giải quyết:

10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) (Theo quy định là 15 ngày)

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức     

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Lao động

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài                               

– Lệ phí:

Không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

+ Mẫu giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người sử dụng lao động xác định được nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội;

+ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.