Công văn số 2507/BQL-VP về Tham gia giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2023

Ngày 29/05/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 2507/BQL-VP về Tham gia giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.