Văn bản 2422/VP-KSTTHC – Phối hợp với doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số

Ngày 13/12/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số  2763/VP-KSTTHC gui về việc Triển khai kết luận phiên họp lần thứ ba của Uỷ ban quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022. Xem chi tiết văn bản tại đây.