Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra

Ngày 04/08/2023, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra. Xem chi tiết văn bản tại đây.