Uncategorized

Tổng quan về Sân bay Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng)

Sân Bay Cát Bi được thi công và xây dựng vào thời Pháp thuộc, với mục đích phục vụ quân sự cho thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, khi đất nước thoát khỏi ách thống trị, sân bay đã được cải tạo và phát triển để đáp…