Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước Lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở các đơn vị chưa ký thoả ước lao động tập thể hoặc thoả ước lao động tập thể đã, sắp hết hạn

ng ngày 30/10/2021, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Khai mạc các lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước Lao động tập thể cho 150 cán bộ công đoàn cơ sở thuộc 71 đơn vị chưa ký thoả ước lao động tập thể…