Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng

Hội nghị triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử và Quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Thực hiện chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 27/10/2023; Sáng ngày 04/11/2023, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử và…

Lễ kết nạp Đảng viên dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, 15 năm ngày thành lập Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

     Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và chương trình công tác năm 2023, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và 15 năm Ngày thành lập Khu kinh tế Đình…

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của bộ chính trị; thông tri số 01-TT/ĐU ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng và triển khai hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ

Sáng ngày 27/3/2022, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Thông tri số 01-TT/ĐU ngày 24/3/2022 của…