Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh và 5 dự án mới, nâng vốn trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng

Thực hiện chương trình công tác năm, ngày 22/06/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên…

Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh và 5 dự án mới, nâng vốn trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng.

Thực hiện chương trình công tác năm, ngày 22/06/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên…