Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và Báo cáo hoạt động đầu tư tại VN

THÔNG TƯ SỐ 16/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (TẢI VỀ TẠI ĐÂY)