Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tham gia “Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2021”, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo tới các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và tất cả các doannh nghiệp trong các…