Heza

Chức năng nhiệm vụ

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Đình Vũ –…