Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Lễ công bố các quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chiều 09/5/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Công đoàn Khu kinh tế phối hợp tổ chức Hội nghị “Công bố các quyết định thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn thành…

Lễ kết nạp đảng viên cho cán bộ công đoàn, công nhân lao động ưu tú tại các doanh nghiệp chưa có chi bộ trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ…