Công đoàn Khu Kinh tế phát triển công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp Hải Phòng