Tình hình thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp và khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải quý II/2018

A. Dự án cấp mới

Quý II năm 2018, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư tương đương với hơn 72,253 triệu USD.

B. Các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quý II năm 2018, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải có 32 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 10 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư tương đương 96,213 triệu USD.

C. Số liệu quý II/2018 và số liệu lũy kế

Như vậy, quý II năm 2018, tổng vốn FDI thu hút vào các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đạt 168,466 triệu USD.

Tính lũy kế đến ngày 31/6/2018, trong các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải tại thành phố Hải Phòng có 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 12,379 tỷ USD; 130 dự án có vốn đầu tư trong nước (DDI) còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 98.662 tỷ VNĐ.

Thực hiện: TL – Trung tâm Thông tin, Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp và Môi trường.