Tình hình thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp và khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải quý I/2018

A. Dự án cấp mới

Quý I năm 2018, các khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có 09 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư tương đương 52,57 triệu USD.

B. Các dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quý I năm 2018, các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có 38 dự án FDI được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 08 dự án điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư tương đương 776,9 triệu USD. Trong số này, đáng chú ý có Dự án Nhà máy LG Innotek Hải Phòng tăng tổng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD; Dự án Regina Miracle International Việt Nam tăng tổng vốn đầu tư thêm 260 triệu USD.

C. Số liệu 3 tháng đầu năm và số liệu lũy kế

Như vậy, 3 tháng đầu năm 2018, tổng vốn FDI thu hút vào các khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đạt 829,45 triệu USD.

Tính lũy kế đến ngày 31/3/2018, trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đình Vũ  Cát Hải tại thành phố Hải Phòng có 262 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 12,219 tỷ USD; 128 dự án có vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 98.537 tỷ VNĐ

Thực hiện: TL – Trung tâm Thông tin, Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp và Môi trường.