Thông tin chi tiết và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tháng đợt 1 tháng 10/2023

Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Công văn số: 5028/BQL-LĐ 

(Thông tin chi tiết và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tháng đợt 1 tháng 10/2023. Chi tiết theo file đính kèm).

Chi tiet TD (dot 1 thang 10)

Tong hop TD (dot 1 thang 10)