Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng

Ngày 04/03/2021, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 299/QĐ-TTG về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây bến số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: baodautu.vn

Dự án do công ty cổ phần tập đoàn HATECO là chủ đầu tư với  mục tiêu xây dựng 2 bến container số 5, số 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng nhằm từng bước xây dựng khu bến cảng container hiện đại theo quy hoạch được phê duyệt; đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực miền Bắc trực tiếp đến thị trường châu Âu, châu Mỹ; khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (hệ thống cảng biển, logistics và khu công nghiệp sau cảng) thúc đẩy kinh tế – xã hội  thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực phía Bắc nói chung.

Tổng số vốn đầu tư thực hiện dự án là 6.425,2 tỷ đồng trong đó 15% tổng vốn đầu tư là vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư. Dự án được chia ra làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (6.072,96 tỷ đồng) kéo dài 5 năm từ năm 2020 đến năm 2025; giai đoạn 2 (352,236 tỷ đồng) từ năm 2030 và sau năm 2030.

Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 47 ha, đầu tư xây dựng 02 bến với chiều dài 750m (mỗi bến dài 375m) tiếp nhận cỡ tàu container đến 100.000 DWT (tương đương sức chở 8000 Teus); 01 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 48 Teus; công trình bảo vệ cảng, khu nước đậu tàu và khu nước kết nối với luồng hàng hải công cộng Lạch Huyện.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm, chỉ đạo nhà đầu tư hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan; tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án của công ty Cổ phần tập đoàn HATECO theo đúng quy định.về pháp luật đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật khác có liên quan.

Công ty cổ phần Tập đoàn HATECO chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án; tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các cơ quan liên quan tại Báo cáo thẩm định; khẩn trương hoàn thiện báo các đánh giá tác động môi trường; tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác dự án đúng theo quy định của pháp luật; phối hợp với các doanh nghiệp cảng tại khu vực trong quá trình đầu tư, khai thác, sử dụng cảng biển, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả khai thác cảng nước sâu và năng lực cạnh tranh với các cảng biển quốc tế và cảng biển khu vực./.

Thực hiện: Phan Quyền