Định hướng phát triển Khu Kinh Tế

Khai thác hiệu quả hơn nữa Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Tại kỳ họp thứ 11 vừa qua, HĐND thành phố khóa 16 thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Đình Vũ – Cát Hải đến năm 2045. Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung là đầu bài và cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác nghiên cứu triển khai lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ-Cát Hải đến năm 2045.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ –Cát Hải đến năm 2045 là yêu cầu cấp thiết, được UBND thành phố xem xét từ năm 2020. Bởi, KKT Đình Vũ –Cát Hải thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1438 ngày 3-10-2012. Đến nay, KKT được mở rộng hơn 5800 ha đất khu công nghiệp, xây dựng hệ thống giao thông, cảng biển đồng bộ.

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ –Cát Hải đến năm 2045 là yêu cầu cấp thiết, được UBND thành phố xem xét từ năm 2020. Bởi, KKT Đình Vũ –Cát Hải thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1438 ngày 3-10-2012. Đến nay, KKT được mở rộng hơn 5800 ha đất khu công nghiệp, xây dựng hệ thống giao thông, cảng biển đồng bộ. Song, qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện Quyết định 1438 cho thấy, một số khu vực được định hướng chưa phù hợp với thực tế quản lý quy hoạch sử dụng đất đai, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chung của KKT cũng như của nhà đầu tư tại khu vực Nam Đình Vũ, Cát Hải; các khu vực được quy hoạch di dời dân cư hiện trạng để xây dựng Khu công nghiệp nhưng thiếu quỹ đất tái định cư, việc giải phóng mặt bằng nhiều khó khăn khiến hạ tầng khu công nghiệp khó triển khai xây dựng đồng bộ. Mặt khác, sự điều chỉnh về mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng hiện nay đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc phát triển KKT; nhiều hệ thống văn bản pháp quy về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị cùng với quy hoạch các ngành trên địa bàn thành phố được ban hành đã có những tác động không nhỏ đến phát triển không gian các hoạt động kinh tế -xã hội, phát triển KKT, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Điều chỉnh quy hoạch chung KKT Đình Vũ –Cát Hải cũng là một trong nhiệm vụ trọng tâm được đề cập tại Quyết định 323 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo định hướng phát triển mạng lưới công nghiệp của thành phố theo Quyết định 323 đối với KKT Đình Vũ –Cát Hải là đề xuất điều chỉnh ranh giới để bổ sung đất phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng tại Tràng Duệ 3, Lạch Huyện, Bến Rừng 2, Tam Hưng –Ngũ Lão, đảo Cái Tráp. Để thực hiện quy hoạch, tại mục 1 Điều 3, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Đình Vũ –Cát Hải.

Các yêu cầu nghiên cứu chủ yếu đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung KKT Đình Vũ –Cát Hải là phân tích, đánh giá hiện trạng; phân tích vai trò, vị trí, xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển của KKT; dự báo và đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; khái quát được các cơ hội đầu tư phát triển KKT từ các động lực và tiềm năng chính về cơ chế chính sách, quỹ đất, đặc trưng địa lý kinh tế; lựa chọn hướng phát triển, kế thừa, điều chỉnh mô hình, cấu trúc phát triển phù hợp vai trò, vị thế, tiềm năng phát triển của KKT trong bối cảnh mới; định hướng phát triển không gian; định hướng quy hoạch sử dụng đất theo các giải đoạn quy hoạch; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật; các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư…Từ đó, phát triển KKT với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của KKT; xây dựng theo hướng KKT tổng hợp năng động, hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm là trung tâm kinh tế biển của khu vực Bắc Bộ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố./.

Nguồn: baohaiphong.com