Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp FDI thành phố Hải Phòng năm 2023