Ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngày 17/8/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Quyết định số 3608/QĐ-BQL ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.