UBND TP Hải Phòng ủy quyền cho BQL Khu Kinh tế Hải Phòng thực hiện một số thủ tục liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường

Ngày 01/08/2022, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng quản lý theo quy định.

Theo đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng có trách nhiệm:

– Tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp, khu kinh tế theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Thực hiện trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các nội dung được ủy quyền theo quy định tại các Điều 38. Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường 2020, các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung được ủy quyền và các chế độ báo cáo, công tác thông báo liên quan.