Tổ chức đối thoại trực tuyến trên CTTĐT thành phố về PCCC

Ngày 21/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng có văn bản số 32/TB-STTTT về việc tổ chức Đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Phát huy sức mạnh của nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy” nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật và các kỹ năng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hải Phòng tổ chức.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp; Các doanh nghiệp thứ cấp có nhu cầu chia sẻ thông tin, đặt câu hỏi về lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy liên hệ theo địa chỉ:
Qua địa chỉ Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Qua chuyên trang đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố (http://doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn).

Gọi số điện thoại 0313.552288 (trong giờ hành chính) của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố hoặc số điện thoại 0313.261.926 (trong giờ hành chính) của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố.

Thời gian: Từ ngày 20/10/2016 đến 9 h 45’ ngày 28/10/2016