Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ban hành các văn bản số: 3541/BQL-LĐ, 3542/BQL-LĐ, 3543/BQL-LĐ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng ban hành các văn bản số: 3541/BQL-LĐ ngày 12/8/2021 về việc vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của Sở y tế; 3542/BQL-LĐ ngày 12/8/2021 về việc thông tin, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19; 3543/BQL-LĐ ngày 12/8/2021 về việc báo cáo định kỳ hàng tuần về kết quả thực hiện Quyết định số 2121/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.