Hướng dẫn tạm thời thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19

Ngày 15/11/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 8833/UBND-GT2 về việc hướng dẫn tạm thời thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19.