Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng triển khai “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Chiều 18/5/2024, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh” năm 2024; tuyên truyền, phổ biến cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng tập IV (2001 – 2020). Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” năm 2024 tại Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng.

Theo đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; gắn với thực hiện các quy định của Trung ương, thành phố về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về việc học và làm theo lời Bác; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế và văn hóa của thành phố tại địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn nghiên cứu “học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2024 “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế.

Đồng thời được tuyên truyền, phổ biến cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng tập IV (2001 – 2020). Trong đó đã ghi lại và phản ánh đầy đủ, chân thực lịch sử xây dựng, phát triển của Đảng bộ thành phố trong 20 năm đầu thế kỷ 21. Trong lịch sử thành phố nói chung, lịch sử Đảng bộ Hải Phòng giai đoạn 2001-2020 nói riêng có một dấu ấn đặc biệt: Lần đầu tiên trong lịch sử xây dựng và phát triển thành phố, Bộ Chính trị đã ban hành 2 Nghị quyết định hướng phát triển cho thành phố Hải Phòng. Đó là Nghị quyết số 32 ngày 05/8/2003 về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết số 45 ngày 24/01/2019 về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là những định hướng chiến lược sâu sắc, có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng; đồng thời là cơ sở nền tảng và là kim chỉ nam hành động đối với Đảng bộ thành phố trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư