Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng (khóa IV), nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy; chiều 20/4/2024, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới của các công ty trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế đợt I năm 2024.

Các đại biểu và học viên làm Lễ chào cờ.

 Lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí đảng viên mới được kết nạp nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung cơ bản về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dụng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ của người đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý luận chính trị, quan điểm, đưòng lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống; có ý thức, thái độ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đàng Cộng sản Việt Nam; chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng các Đảng viên mới 

Kết thúc khóa học, các học viên được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, đây là quy định bắt buộc để Đảng viên chuyển đảng chính thức theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trên cơ sờ đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đợt này có khoảng 60 đảng viên dự bị đến từ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt này các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;  Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 Trung tâm Dịch vụ việc làm – Đào tạo – Xúc tiến đầu tư