Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nỗ lực rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời hạn so với quy định

Ngày 27/12/2018, UBND thành phố Hải Phòng có Quyết định 3471/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý Khu kinh tế) thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các Dự án trong các Khu công nghiệp.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng và trình UBND thành phố phê duyệt bộ Thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ công tác này. Theo đó, thời gian thẩm định ĐTM các Dự án là 30 ngày làm việc (rút ngắn 20 ngày so với quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BNTMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ngày 18/3/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tiếp nhận Hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án chi nhánh Dusco Vina” của Công ty TNHH Chế tạo sợi thép Dusco Vina tại lô L4.4A, L45, Khu công nghiệp Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm của các cán bộ chuyên trách, chỉ trong 07 ngày làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế đã thành lập Hội đồng thẩm định dự án. Dự án của Công ty TNHH Chế tạo sợi thép Dusco Vina đã được Hội đồng thẩm định thông qua và được Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định (Quyết định phê duyệt số 1288/QĐ-BQL ngày 25/4/2019). Tổng thời gian giải quyết hoàn thành công việc là 19/30 ngày làm việc, rút ngắn thêm 11 ngày theo thời hạn giải quyết TTHC đã ban hành.

Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM của các Dự án, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và thúc đẩy các Dự án sớm triển khai tại các khu công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả và quy mô thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố./.

Thực hiện: Nguyễn Văn Vương – Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường