Kết nối doanh nghiệp

Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho lao động từ Hàn Quốc trở về

Tổ chức phiên giao dịch việc làm cho lao động từ Hàn Quốc trở về

Ngày đăng: 8/9/2017

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-SLĐTBXH ngày 30/8/2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

[...]
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ