Đầu tư

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 107/2016/QH13 LUẬT Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 6/4/2016 Xem Tải về
2 16/2015/TT-BKHĐT Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại VN 1/3/2016 Xem Tải về
3 118/2015/NĐ-CP Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư 25/11/2015 Xem Tải về
4 114/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 9/11/2015 Xem Tải về
5 16/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo Luật Đầu tư 2014 18/11/2015 Xem Tải về
6 120/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 17/12/2014 Xem Tải về
7 68/2014/QH13 LUẬT Doanh nghiệp 2014 26/11/2014 Xem Tải về
8 67/2014/QH LUẬT Đầu tư 2014 26/11/2014 Xem Tải về
9 128/2014/TT-BTC Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ tài chính 5/9/2014 Xem Tải về
10 19/2014/TT-NHNN Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11/08/2014 của Ngân hàng nhà nước 11/8/2014 Xem Tải về
11 46/2014/NĐ-CP Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 15/5/2014 Xem Tải về
12 218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 26/12/2013 Xem Tải về
13 2523/QĐ-UBND Ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 23/12/2013 Xem Tải về
14 194/2013/NĐ-CP Nghị định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh 21/11/2013 Xem Tải về
15 164/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 12/11/2013 Xem Tải về
16 32/2013/QH13 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 19/6/2013 Xem Tải về
17 14/2008/QH12 LUẬT Thuế thu nhập doanh nghiệp 3/6/2008 Xem Tải về
lexico vietinbank nganhangbuudien trangdue Namdinhvu Airtec KNAUF