Hội nghị công bố quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng

💐🔖Ngày 07/7/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.