Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 259/KH-UBND của UBND thành phố về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố vừa có Văn bản 343/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện nghiêm túc xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo trọng tâm trong công tác Cải cách hành chính năm, đảm bảo mục tiêu hạn chế tối đa nhiệm vụ hoàn thành quá hạn.

Theo đó, khẩn trương thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Kế hoạch 242 của UBND thành phố; báo cáo việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền của thành phố đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Công Dịch vụ công và Một của điện tử thành phố; thiết lập Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố.

Các Sở, ngành, các quận, huyện tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận “Một cửa”.

Chủ tịch yêu cầu các Sở, ban, ngành chủ động rà soát các Quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương; phối hợp với Văn phòng UBND thành phố kịp thời tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố công bố danh mục TTHC đảm bảo theo đúng quy định. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng công bố không đầy đủ, quá hạn trong việc công bố các Quyết định TTHC, danh mục TTHC theo quy định.

Lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu tại Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử làm tiêu chí đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ CCHC của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện. Khuyến khích thưởng điểm đối với các cơ quan, đơn vị có kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt trên 40%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt trên 30%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt trên 60%; đồng thời, trừ điểm đối với các đơn vị không đạt chỉ tiêu đối với các tiêu chỉ nêu trên.

Cùng với đó, tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa, chú trọng đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử hoặc thông qua hoạt động bưu chính công ích theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, chậm trễ trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC đối với tổ chức, người dân, xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm quy định.

Nguồn: haiphong.gov.vn