Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án “Sản xuất, gia công, sửa chữa các linh kiện, thiết bị điện tử Nanzhuo High -Tech, phân kỳ I” của công ty TNHH Nanzhuo High-Tech Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung GPMT của Dự án “Sản xuất, gia công, sửa chữa các linh kiện, thiết bị điện tử Nanzhuo High -Tech, phân kỳ I” của công ty TNHH Nanzhuo High-Tech Việt Nam.