Báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Dự án M&H Innovation Việt Nam” của Công ty TNHH M&H Innovation Việt Nam

Nhấn vào đây để xem toàn văn nội dung Thông tin tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “M&H Innovation Việt Nam” của Công ty TNHH M&H Innovation Việt Nam.