Văn bản số 1553/BQL-LĐ – Thực hiện điều tra về lao động, tiền lương tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2023.

Ngày 11/04/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Công văn số 1553/BQL-LĐ về thực hiện điều tra về lao động, tiền lương tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2023. Xem chi tiết văn bản tại đây.